Lịch công tác
Thứ sáu, ngày 03/04/2020
7 giờ 00

Đ/c Vũ Thu Hiền - PHT: Điểm TT

Đ/c Nguyễn thị Thía - GV: Điểm TT

Đ/c Trần Thị Đảm - GV : Điểm TT

Đ/c nGuyễn Thị Tuyết - CTCĐ: Điểm QM

Đ/c Phạm Thị Châm - GV: Điểm QM

Thứ bảy, ngày 04/04/2020
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Hiển - KT VT: Điểm TT

Đ/c Phùng Thị Cảnh - TP: Điểm TT

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hòa - GV: Điểm TT

Đ/c Nguyễn Thị Hiền - GV: Điểm TT

Đ/c Trần Thị Liên- GV: Điểm QM

Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - Gv: Điểm QM

Chủ nhật, ngày 05/04/2020
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Hiển - KT - VT: Điểm TT

Đ/c Phạm Thị Phương Mai - GV: Điểm TT

Đ/c Nguyễn Thị Hiện - GV: Điểm TT

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - CTCĐ ; Điểm QM

Đ/c Phạm Thị Châm - GV: Điểm QM

Hôm nay: Thứ năm, ngày 02 / 04 / 2020
7 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - HT: Trực điểm TT

Đ/c Vũ Thị Huê - TT: Điểm TT

Đ/c Lê Thị Loan - GV: Điểm TT

Đ/c Nguyễn Thị Hiền - GV: Điểm TT

Đ/c Trần Thị Liên - GV: Điểm QM

Đ/c Nguyễn thị Kim Oanh - GV: Điểm QM