Công khai tài chính ngày 16/01/2024


Tổng số xuất ăn:  142        
Trong đó:  Trung tâm:  117 Dọc Mản:  25  
Tổng số tiền:  142 x 18000   =          2.556.000
Trung tâm:          2.106.000 Dọc Mản:              450.000
Thừa: 0; Thiếu:  0    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu