DANH SÁCH CB - GV - NV NĂM HỌC 2012-2013


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ -  GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2012- 2013

 

 


STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

 

NĂM VÀO NGÀNH

 

CHỨC VỤ

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Trần Thị Phương

12/02/1969

09/1988

Hiệu trưởng

Đại học

934348667

2

Đỗ Thị Chính

28/03/1974

01/11/1991

P.hiệu trưởng

Cao đẳng

1255809393

3

Nguyễn Thị Thu Hà

14/01/1980

01/08/2004

P.hiệu trưởng

Đại học

0984640299

4

Nguyễn Thị Hoàn

16/11/1980

01/08/1996

P.hiệu trưởng

Đại học

1699256254

5

Nguyễn Thị Hiền

26/12/1972

01/08/1996

Giáo viên

Trung cấp

01662839703

6

Nguyễn Thị Tuyết

09/04/1969

01/08/1985

Giáo viên

Đại học

1697721319

7

Trần Thị Liên

25/04/1973

01/08/2000

Giáo viên

Cao đẳng

984589828

8

Nguyễn Thị Thu

16/07/1982

01/03/2005

Giáo viên

Cao đẳng

979927670

9

Phùng Thị Cảnh

15/01/1987

01/10/2006

Giáo viên

Đại học

915135907

10

Phạm T.Phương Mai

01/05/1975

01/03/1993

Giáo viên

Đại học

 01229370769

11

Nguyễn Thị Hiền

19/05/1980

01/08/1996

Giáo viên

Đại học

 0976672647

12

Nguyễn Thị Oanh

06/08/1985

01/09/2008

Giáo viên

Cao Đẳng

986630410

13

Nguyễn T Thuý Điệp

30/11/1987

01/03/2009

Giáo viên

Trung cấp

01659984018

14

Nguyễn Thị Tâm

20/10/1982

01/04/2009

Giáo viên

Trung cấp

01632621160

15

Lê Thị Loan

02/12/1987

01/08/2009

Giáo viên

Cao đẳng

1669209348

16

Trần Thị Đảm

18/02/1979

01/09/1996

Giáo viên

Cao đẳng

974877509

17

Nguyễn Thị Thía

15/09/1983

01/09/2009

Giáo viên

Trung cấp

1664817022

18

Nguyễn Thị Hiền

17/06/1990

01/09/2009

Giáo viên

Trung cấp

1662839703

19

Nguyễn Thị Thảo

27/10/1986

01/08/2008

Kế toán

Trung cấp

977969886

20

Nguyễn Thị Bé

15/03/1985

01/09/2009

Nhân viên

Trung cấp

905964685

21

Vũ Thị Huê

 10/10/1968

 01/08/1986

Giáo viên

 Cao Đẳng

1652695350

22

Nguyễn Thị Thu Hòa

 05/10/1989

 11/2010

Giáo viên

 Trung Cấp

 0974631098

 23

Phạm Thị Ngà

 11/11/1989

 22/08/2012

Giáo viên

 Trung cấp

 0989089916

 24

Phạm Thị Châm 

 23/11/1991

 01/10/2012

Giáo viên

Trung cấp

01697706678

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

    

     (Đã ký)

 

 

 

 

 

                        Trần Thị Phương

               

            Các thông tin khác: