Lịch công tác
Thứ hai, ngày 19/04/2021
6 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường trung tâm.

Đ/c Vũ Thị Hiền - Phó hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường Quảng Mản

Thứ ba, ngày 20/04/2021
6 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường trung tâm.

Đ/c Vũ Thị Hiền - Phó hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường Quảng Mản

Thứ tư, ngày 21/04/2021
7 giờ 00

Ban giám hiệu trực trường tại điểm trung tâm

Thứ năm, ngày 22/04/2021
6 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường trung tâm.

Đ/c Vũ Thị Hiền - Phó hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường Quảng Mản

Thứ sáu, ngày 23/04/2021
6 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường trung tâm.

Đ/c Vũ Thị Hiền - Phó hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường Quảng Mản

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 16 / 04 / 2021
6 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường trung tâm.

Đ/c Vũ Thị Hiền - Phó hiệu trưởng - Trực và làm việc tại điểm trường Quảng Mản