Công khai hóa xuất ăn ngày 08/01/2020


Công khai số xuất ăn ngày 08/01/2020

 

Công khai ngày 08/01/2020

- Tổng số xuất ăn: 195 xuất.

Trong đó: Mẫu giáo:131 xuất.

                 Nhà trẻ: 64  xuất.                                                           

- Tổng số tiền chi trong ngày: 3.217.500 đồng

Trong đó: Số tiền thừa trong ngày: 0 đồng.

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0 đồng.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu