Công khai hóa xuất ăn ngày 15/9/2020


Công khai hóa xuất ăn ngày 15/9/2020

 

Công khai ngày 15/9/2020

- Tổng số xuất ăn: 178 xuất.

Trong đó: Mẫu giáo:125  xuất.

                 Nhà trẻ: 53  xuất.                                                           

- Tổng số tiền chi trong ngày: 2.937.000đồng

Trong đó: Số tiền thừa trong ngày: 0 đồng.

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0 đồng.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu