Công khai tài chính ngày 18/01/2024


Tổng số xuất ăn:  146        
Trong đó:  Trung tâm:  119 Dọc Mản:  27  
Tổng số tiền:  146 x 18000   =          2.628.000
Trung tâm:          2.142.000 Dọc Mản:              486.000
Thừa: 0; Thiếu:  0    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu