Công khai tài chính ngày 19/01/2024


Tổng số xuất ăn:  143        
Trong đó:  Trung tâm:  115 Dọc Mản:  28  
Tổng số tiền:  143 x 18000   =          2.574.000
Trung tâm:          2.070.000 Dọc Mản:              504.000
Thừa: 0; Thiếu:  0    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu