Lịch trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019


PHÒNG GD&ĐT T.XÃ ĐÔNG TRIỀU 

   TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

 

 

Số :   .... /TB –MNHAĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Bình Khê, ngày 29  tháng 01   năm 2019

 

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

 

Thực hiện công văn số 72/PGD&ĐT ngày 23/01/2019 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019,  Trường Mầm non Hoa Anh Đào phân công các cá nhân có nhiệm vụ trực và giải quyết các công việc của trường trong dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, lịch cụ thể như sau: 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

30/01/2019

(tức 25 tháng chạp)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hiệu trưởng

0776426009

2

31/01/2019

(tức 26 tháng chạp)

Vũ Thị Hiền

P.Hiệu trưởng

0936257885

3

01/02/2019

(tức 27tháng chạp)

Trần Thị Kim Nhung

P.Hiệu trưởng

0399556167

4

02/02/2019

(tức 28 tháng chạp)

Lưu Thị Mùi

YT

0397100369

5

03/02/2019

(tức 29 tháng chạp)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hiệu trưởng

0776426009

6

04/02/2019

(tức 30 tháng chạp)

Trần Thị Kim Nhung

P.Hiệu trưởng

0399556167

7

05/02/2019

(tức 01/01 tết)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hiệu trưởng

0776426009

8

06/02/2019

(tức 02/01 tết)

Vũ Thị Hiền

P.Hiệu trưởng

0936257885

9

07/02/2019

(tức 03/01 tết)

Lưu Thị Mùi

YT

0397100369

10

08/02/2019

(tức 04/01 tết)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hiệu trưởng

0776426009

11

09/02/2019

(tức 05/01 tết)

Trần Thị Kim Nhung

P.Hiệu trưởng

0399556167

12

10/02/2019

(tức 06/01 tết)

Vũ Thị Hiền

P.Hiệu trưởng

0936257885

 

 

Trường mầm non Hoa Anh Đào  báo cáo Phòng GD&ĐT Đông Triều và thông báo đến toàn thể CB,GV,NV nhà trường biết để tiện liên hệ công việc../

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- CB,GV,NV (t/h)

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu