PHÂN CÔNG TRỰC HÈ NĂM 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Khê, ngày 03 tháng 6 năm 2019

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC HÈ

THÁNG 06/2019

 

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày

Thời gian

SĐT

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

HT

Tuần 1 ( 03-07/06/2019)

- 7h00 – 16h45

0776426009

2

 Trần Thị Kim Nhung

PHT

Tuần 2 ( 10-14/06/2019)

- 7h00 – 16h45

0355120666

3

 Vũ Thị Hiền

PHT

Tuần 3 ( 17-21/06/2019)

- 7h00 – 16h45

0936257885

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

HT

Tuần 4 ( 24-28/06/2019)

- 7h00 – 16h45

0776426009

5

 Lưu Thị Mùi

YT

Tuần 1 + Tuần 3/06/2019

- 7h00 – 16h45

0397100369

6

Nguyễn Thị Hồng Duyên

KT

Tuần 2 + Tuần 4/06/2019

- 7h00 – 16h45

0906076882

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hằng

NGƯỜI LẬP

(Đã ký)

Vũ Thị Hiền

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Bình Khê, ngày 03 tháng 6 năm 2019

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC HÈ

THÁNG 07/2019

 

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày

Thời gian

SĐT

1

 Vũ Thị Hiền

PHT

Tuần 1 ( 01-05/07/2019)

- 7h00 – 16h45

0936257885

2

 Trần Thị Kim Nhung

PHT

Tuần 2 ( 08-12/07/2019)

- 7h00 – 16h45

0355120666

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

HT

Tuần 3 ( 15-19/07/2019)

- 7h00 – 16h45

0776426009

4

 Vũ Thị Hiền

PHT

Tuần 4 ( 22-26/07/2019)

- 7h00 – 16h45

0936257885

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

HT

Tuần 5 ( 29-31/07/2019)

- 7h00 – 16h45

0776426009

6

 Lưu Thị Mùi

YT

Tuần 1 + Tuần 3/07/2019

- 7h00 – 16h45

0397100369

7

Nguyễn Thị Hồng Duyên

KT

Tuần 2 + Tuần 4/07/2019

- 7h00 – 16h45

0906076882

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

NGƯỜI LẬP

 

(Đã ký)

 

Vũ Thị Hiền

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu