PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2018-2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
 
                   
       
 
   
 
 
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  
Năm học 2018-2019  
(Kèm theo QĐ số: 85/QĐ-MNHAĐ ngày 01 tháng 9 năm 2017)  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng,         năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn Kiêm nhiệm Tổng số tiết Ghi chú
TC ĐH khác
1 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/06/1981     x   SPMN Quản lý phụ trách chung Bí thư    
2 Trần Thị Kim Nhung 11/05/1981     x   SPMN Phụ trách phong trào, chuyên môn NT, CSVC P. BT    
3 Vũ Thị Hiền 11/11/1982     x x SPMN Phụ trách chuyên môn MG, nuôi dưỡng CSSK, CNTT, phổ cập GD. UV    
4 Nguyễn Thị Tuyết 09/04/1969     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3T C2 CTCĐ    
5 Nguyễn Thị Hiện 26/12/1972     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D1      
6 Trần Thị Liên 25/04/1973     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3T C2      
7 Nguyễn Thị Thu 16/07/1982     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5TA2      
8 Phùng Thị Cảnh 15/01/1987     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D2 TPCM    
9 Phạm T.Phương Mai 01/05/1975   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D1      
10 Nguyễn Thị Hiền 19/05/1980     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D3      
11 Nguyễn Thị Oanh 06/08/1985     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3T C1      
12 Nguyễn T Thuý Điệp 30/11/1987 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5T A1      
13 Nguyễn Thị Tâm 20/10/1982     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5T A1 TTCM    
14 Lê Thị Loan 02/12/1987   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ A1 BT Đoàn    
15 Trần Thị Đảm 18/02/1979     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T B1      
16 Nguyễn Thị Thía 15/09/1983     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5TA2      
17 Nguyễn Thị Hiền 17/06/1990     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D2      
18 Nguyễn Thị Oanh 12/09/1993     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D2      
19 Vũ Thị Huê  10/10/1968     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T B1 TTCM    
20 Nguyễn Thị Thu Hòa  05/10/1989     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3T C1      
21 Mai Thị Bắc  20/06/1977   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T B1      
22 Phạm Thị Châm   23/11/1991 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D2      
23 Lưu Thị Mùi 20/10/1984     x   Kế toán Văn thư, hành chính TTVP    
24 Nguyễn Thị Hường 15/04/1987   x     Điều dưỡng Y tế, thủ quỹ      
                       
                HIỆU TRƯỞNG      
                       
                ( Đã ký)      
                       
                       
                Nguyễn Thị Thu Hằng      

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu