THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019


THỐNG KẾ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018-2019

        1. Đối với lứa tuổi nhà trẻ:

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

%

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

%

1

Phát triển thể chất

70/73

96

03/73

4

2

Phát triển nhận thức

61/73

84

12/73

16

3

Phát triển ngôn ngữ

57/73

78

16/73

22

4

Phát triển TM-TCXH

56/73

77

17/73

23

 

        2. Đối với lứa tuổi Mẫu giáo 3 - 5 tuổi:

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

%

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

%

1

Phát triển thể chất

131/134

98

03/134

2

2

Phát triển nhận thức

125/134

93

09/134

7

3

Phát triển ngôn ngữ

131/134

98

03/134

2

4

Phát triển thẩm mỹ

128/134

95

06/134

5

5

Phát triển tình cảm XH

128/134

95

06/134

5

                                                                            

                                                                                                          Hiệu trưởng

 

                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                 Nguyễn Thị Thu Hằng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu