Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Phương Mai
Email: mn.had.ptpmai@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Hoa Anh Đào
Chức vụ: Giáo viên NT
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 350       Đã duyệt: 312       Tổng điểm: 321

Giới thiệu: 


 • Tài liệu đã duyệt
 • t2 t20
  Ngày đăng: 08:29 17/01/2020
 • t6 t20
  Ngày đăng: 08:28 17/01/2020
 • t5 t20
  Ngày đăng: 08:23 17/01/2020
 • t4 t20
  Ngày đăng: 08:22 17/01/2020
 • t3 t20
  Ngày đăng: 08:21 17/01/2020
 • KHHD t20
  Ngày đăng: 08:19 17/01/2020
 • KHGD t20
  Ngày đăng: 08:18 17/01/2020
 • t6
  Ngày đăng: 23:00 08/01/2020
 • t5
  Ngày đăng: 22:59 08/01/2020
 • t4
  Ngày đăng: 22:59 08/01/2020
 • t3
  Ngày đăng: 22:58 08/01/2020
 • ga t19
  Ngày đăng: 22:57 08/01/2020
 • kh
  Ngày đăng: 22:56 08/01/2020
 • t6
  Ngày đăng: 20:19 02/01/2020
 • t5
  Ngày đăng: 20:19 02/01/2020
 • t4
  Ngày đăng: 20:18 02/01/2020
 • t3
  Ngày đăng: 20:17 02/01/2020
 • t2
  Ngày đăng: 20:16 02/01/2020
 • giáo án t18
  Ngày đăng: 20:15 02/01/2020
 • kh
  Ngày đăng: 20:14 02/01/2020
 • t6
  Ngày đăng: 05:24 27/12/2019
 • t5
  Ngày đăng: 05:24 27/12/2019
 • t4
  Ngày đăng: 05:22 27/12/2019
 • t3
  Ngày đăng: 05:21 27/12/2019
 • t2
  Ngày đăng: 05:21 27/12/2019
 • ga
  Ngày đăng: 05:20 27/12/2019
 • kh
  Ngày đăng: 05:19 27/12/2019
 • t6
  Ngày đăng: 21:29 19/12/2019
 • t5
  Ngày đăng: 21:28 19/12/2019
 • t4
  Ngày đăng: 21:27 19/12/2019
 • t3
  Ngày đăng: 21:27 19/12/2019
 • t2
  Ngày đăng: 21:26 19/12/2019
 • kh tuần 16
  Ngày đăng: 21:25 19/12/2019
 • t6
  Ngày đăng: 06:21 13/12/2019
 • t5
  Ngày đăng: 06:21 13/12/2019
 • t4
  Ngày đăng: 06:20 13/12/2019
 • t3
  Ngày đăng: 06:19 13/12/2019
 • t2
  Ngày đăng: 06:19 13/12/2019
 • ga
  Ngày đăng: 06:18 13/12/2019
 • kh t15
  Ngày đăng: 06:17 13/12/2019
 • t3
  Ngày đăng: 20:36 10/12/2019
 • kh
  Ngày đăng: 20:34 10/12/2019
 • t6
  Ngày đăng: 22:12 05/12/2019
 • t5
  Ngày đăng: 22:11 05/12/2019
 • t4
  Ngày đăng: 22:11 05/12/2019
 • t2
  Ngày đăng: 22:09 05/12/2019
 • tuần 14
  Ngày đăng: 22:09 05/12/2019
 • t6
  Ngày đăng: 22:21 28/11/2019
 • t5
  Ngày đăng: 22:20 28/11/2019
 • t4
  Ngày đăng: 22:20 28/11/2019
 • t3
  Ngày đăng: 22:19 28/11/2019
 • t2
  Ngày đăng: 22:18 28/11/2019
 • giáo án t13
  Ngày đăng: 22:18 28/11/2019
 • kh tuần 13
  Ngày đăng: 22:17 28/11/2019
 • t6
  Ngày đăng: 23:02 21/11/2019
 • t5
  Ngày đăng: 23:00 21/11/2019
 • t4
  Ngày đăng: 23:00 21/11/2019
 • t3
  Ngày đăng: 22:59 21/11/2019
 • t3
  Ngày đăng: 22:58 21/11/2019
 • ga t 12
  Ngày đăng: 22:58 21/11/2019
 • kh tuần 12
  Ngày đăng: 22:57 21/11/2019
 • t6
  Ngày đăng: 21:32 14/11/2019
 • t5
  Ngày đăng: 21:31 14/11/2019
 • t4
  Ngày đăng: 21:30 14/11/2019
 • t3
  Ngày đăng: 21:29 14/11/2019
 • t2
  Ngày đăng: 21:29 14/11/2019
 • tuần 11
  Ngày đăng: 21:28 14/11/2019
 • kh tuần 11
  Ngày đăng: 21:27 14/11/2019
 • t6
  Ngày đăng: 20:23 07/11/2019
 • t5
  Ngày đăng: 20:22 07/11/2019
 • t4
  Ngày đăng: 20:21 07/11/2019
 • t3
  Ngày đăng: 20:21 07/11/2019
 • t2
  Ngày đăng: 20:20 07/11/2019
 • giáo án tuần 10
  Ngày đăng: 20:19 07/11/2019
 • kh tuần 10
  Ngày đăng: 20:18 07/11/2019
 • t6
  Ngày đăng: 19:06 31/10/2019
 • kh
  Ngày đăng: 19:03 31/10/2019
 • t5
  Ngày đăng: 19:02 31/10/2019
 • t3
  Ngày đăng: 19:01 31/10/2019
 • t4
  Ngày đăng: 18:59 31/10/2019
 • t2
  Ngày đăng: 18:55 31/10/2019
 • giáo án
  Ngày đăng: 18:54 31/10/2019
 • t6
  Ngày đăng: 20:41 24/10/2019
 • t5
  Ngày đăng: 20:41 24/10/2019
 • t4
  Ngày đăng: 20:40 24/10/2019
 • t3
  Ngày đăng: 20:39 24/10/2019
 • t2
  Ngày đăng: 20:39 24/10/2019
 • kế hoach t8
  Ngày đăng: 20:37 24/10/2019
 • t6
  Ngày đăng: 21:54 16/10/2019
 • t5
  Ngày đăng: 21:54 16/10/2019
 • t4
  Ngày đăng: 21:53 16/10/2019
 • t3
  Ngày đăng: 21:52 16/10/2019
 • t2
  Ngày đăng: 21:52 16/10/2019
 • tuần 7
  Ngày đăng: 21:51 16/10/2019
 • kh tuần 7
  Ngày đăng: 21:50 16/10/2019
 • t6
  Ngày đăng: 20:59 10/10/2019
 • t5
  Ngày đăng: 20:58 10/10/2019
 • t4
  Ngày đăng: 20:57 10/10/2019
 • t3
  Ngày đăng: 20:56 10/10/2019
 • t2
  Ngày đăng: 20:56 10/10/2019
 • t6
  Ngày đăng: 20:55 10/10/2019
 • kh tuần 6
  Ngày đăng: 20:53 10/10/2019
 • t2
  Ngày đăng: 20:56 07/10/2019
 • tuần thứ 5
  Ngày đăng: 22:26 03/10/2019
 • t6
  Ngày đăng: 22:22 03/10/2019
 • t5
  Ngày đăng: 22:22 03/10/2019
 • t4
  Ngày đăng: 22:21 03/10/2019
 • t3
  Ngày đăng: 22:21 03/10/2019
 • kh t5
  Ngày đăng: 22:19 03/10/2019
 • t6
  Ngày đăng: 20:30 26/09/2019
 • t5
  Ngày đăng: 20:29 26/09/2019
 • tuần 4
  Ngày đăng: 20:28 26/09/2019
 • t4
  Ngày đăng: 20:27 26/09/2019
 • t3
  Ngày đăng: 20:26 26/09/2019
 • kh tuần 4
  Ngày đăng: 20:18 26/09/2019
 • t6
  Ngày đăng: 21:50 19/09/2019
 • t5
  Ngày đăng: 21:50 19/09/2019
 • t4
  Ngày đăng: 21:49 19/09/2019
 • t3
  Ngày đăng: 21:48 19/09/2019
 • t2
  Ngày đăng: 21:47 19/09/2019
 • kh
  Ngày đăng: 21:47 19/09/2019
 • t5
  Ngày đăng: 22:29 12/09/2019
 • t6
  Ngày đăng: 22:29 12/09/2019
 • t4
  Ngày đăng: 22:27 12/09/2019
 • t3
  Ngày đăng: 22:26 12/09/2019
 • t2
  Ngày đăng: 22:25 12/09/2019
 • kh
  Ngày đăng: 22:22 12/09/2019
 • t6
  Ngày đăng: 00:57 07/09/2019
 • t5
  Ngày đăng: 00:55 07/09/2019
 • t4
  Ngày đăng: 00:54 07/09/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 13:53 10/05/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 13:53 10/05/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 14:50 04/05/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 14:49 04/05/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 15:12 26/04/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 15:11 26/04/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 15:30 19/04/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 15:29 19/04/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 11:37 12/04/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 11:35 12/04/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 19:34 03/04/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 14:22 29/03/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 14:21 29/03/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 09:36 22/03/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 09:54 20/03/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 10:05 15/03/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 10:04 15/03/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 19:46 06/03/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 08:23 01/03/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 08:22 01/03/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 09:20 22/02/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 09:19 22/02/2019
 • giáo án tuần 22
  Ngày đăng: 12:30 15/02/2019
 • kế hoach
  Ngày đăng: 12:29 15/02/2019
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 20:26 24/01/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 15:08 11/01/2019
 • Giao án
  Ngày đăng: 12:08 28/12/2018
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 12:06 28/12/2018
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 16:12 14/12/2018
 • Giao án
  Ngày đăng: 16:11 14/12/2018
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 15:31 07/12/2018
 • Giao án
  Ngày đăng: 15:30 07/12/2018
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 14:48 30/11/2018
 • Giao án
  Ngày đăng: 14:47 30/11/2018
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 09:15 26/11/2018
 • Giao án
  Ngày đăng: 09:14 26/11/2018
 • Giao án
  Ngày đăng: 14:40 16/11/2018
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 14:38 16/11/2018
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 15:22 09/11/2018
 • Giao án
  Ngày đăng: 15:21 09/11/2018
 • kế hoạch
  Ngày đăng: 13:12 02/11/2018
 • Giao án
  Ngày đăng: 13:10 02/11/2018
 • kh
  Ngày đăng: 15:24 26/10/2018
 • Giao án
  Ngày đăng: 15:22 26/10/2018
 • KH TUẦN 6
  Ngày đăng: 13:29 12/10/2018
 • ga
  Ngày đăng: 21:35 03/10/2018
 • kh
  Ngày đăng: 21:34 03/10/2018
 • giáo án
  Ngày đăng: 22:25 27/09/2018
 • kh
  Ngày đăng: 22:23 27/09/2018
 • kh
  Ngày đăng: 21:01 19/09/2018
 • giáo án
  Ngày đăng: 21:00 19/09/2018
 • kh tuần 1 sua
  Ngày đăng: 16:14 14/09/2018
 • giáo án tuần 2
  Ngày đăng: 15:56 14/09/2018
 • kh tuần 2
  Ngày đăng: 15:55 14/09/2018
 • giáo án tuần 1
  Ngày đăng: 15:54 14/09/2018
 • giáo án
  Ngày đăng: 20:17 13/09/2018
 • giáo án
  Ngày đăng: 19:58 13/09/2018
 • kh
  Ngày đăng: 19:57 13/09/2018
 • t6
  Ngày đăng: 05:44 10/09/2018
 • t5
  Ngày đăng: 05:43 10/09/2018
 • t4
  Ngày đăng: 05:42 10/09/2018
 • t3
  Ngày đăng: 05:42 10/09/2018
 • t2 tuan 2
  Ngày đăng: 05:41 10/09/2018
 • t6
  Ngày đăng: 05:40 10/09/2018
 • giao an tuan
  Ngày đăng: 05:39 10/09/2018
 • giao an
  Ngày đăng: 05:37 10/09/2018
 • kh
  Ngày đăng: 05:35 10/09/2018
 • t 6
  Ngày đăng: 06:37 10/05/2018
 • t 5
  Ngày đăng: 06:36 10/05/2018
 • t 4
  Ngày đăng: 06:35 10/05/2018
 • t 3
  Ngày đăng: 06:35 10/05/2018
 • t 2
  Ngày đăng: 06:34 10/05/2018
 • GIAO AN t 35
  Ngày đăng: 06:33 10/05/2018
 • kh t 35
  Ngày đăng: 06:32 10/05/2018
 • giáo án phụ t 34
  Ngày đăng: 21:23 02/05/2018
 • t6
  Ngày đăng: 15:44 26/04/2018
 • THU 5
  Ngày đăng: 15:43 26/04/2018
 • t4
  Ngày đăng: 15:41 26/04/2018
 • t3
  Ngày đăng: 15:40 26/04/2018
 • t2
  Ngày đăng: 15:40 26/04/2018
 • GIAO AN
  Ngày đăng: 15:39 26/04/2018
 • kh
  Ngày đăng: 15:36 26/04/2018
 • giáo án phụ t 32
  Ngày đăng: 20:47 18/04/2018
 • giáo án
  Ngày đăng: 09:39 12/04/2018
 • giáo án phụ t 30
  Ngày đăng: 12:56 06/04/2018
 • t6
  Ngày đăng: 09:05 29/03/2018
 • t5
  Ngày đăng: 09:05 29/03/2018
 • t4
  Ngày đăng: 09:04 29/03/2018
 • t3
  Ngày đăng: 09:03 29/03/2018
 • t2
  Ngày đăng: 09:02 29/03/2018
 • giáo án
  Ngày đăng: 09:02 29/03/2018
 • kh
  Ngày đăng: 09:01 29/03/2018
 • t6
  Ngày đăng: 08:45 22/03/2018
 • t5
  Ngày đăng: 08:44 22/03/2018
 • t4
  Ngày đăng: 08:43 22/03/2018
 • t3
  Ngày đăng: 08:42 22/03/2018
 • t2
  Ngày đăng: 08:42 22/03/2018
 • kh
  Ngày đăng: 08:41 22/03/2018
 • GIAO AN tuần 28
  Ngày đăng: 08:39 22/03/2018
 • ga phu t 27
  Ngày đăng: 14:40 16/03/2018
 • T2
  Ngày đăng: 12:32 09/03/2018
 • t6
  Ngày đăng: 12:22 09/03/2018
 • t5
  Ngày đăng: 12:21 09/03/2018
 • t3
  Ngày đăng: 12:19 09/03/2018
 • t2
  Ngày đăng: 12:17 09/03/2018
 • gián án tuần 26
  Ngày đăng: 12:16 09/03/2018
 • kh
  Ngày đăng: 12:14 09/03/2018
 • T6
  Ngày đăng: 10:39 23/02/2018
 • T5
  Ngày đăng: 10:37 23/02/2018
 • T4
  Ngày đăng: 10:37 23/02/2018
 • T3
  Ngày đăng: 10:36 23/02/2018
 • T2
  Ngày đăng: 10:35 23/02/2018
 • KH T24
  Ngày đăng: 10:34 23/02/2018
 • t6
  Ngày đăng: 10:16 02/02/2018
 • t5
  Ngày đăng: 10:15 02/02/2018
 • t4
  Ngày đăng: 10:15 02/02/2018
 • t3
  Ngày đăng: 10:14 02/02/2018
 • t2
  Ngày đăng: 10:13 02/02/2018
 • kh
  Ngày đăng: 10:10 02/02/2018
 • t6
  Ngày đăng: 12:44 26/01/2018
 • t5
  Ngày đăng: 12:42 26/01/2018
 • t4
  Ngày đăng: 12:41 26/01/2018
 • t3
  Ngày đăng: 12:39 26/01/2018
 • t2
  Ngày đăng: 12:38 26/01/2018
 • GIAO AN tuần 22
  Ngày đăng: 12:37 26/01/2018
 • kh tuần 22
  Ngày đăng: 12:35 26/01/2018
 • t6
  Ngày đăng: 15:18 11/01/2018
 • t5
  Ngày đăng: 15:17 11/01/2018
 • t4
  Ngày đăng: 15:16 11/01/2018
 • t3
  Ngày đăng: 15:15 11/01/2018
 • t2
  Ngày đăng: 15:13 11/01/2018
 • GIAO AN
  Ngày đăng: 15:12 11/01/2018
 • kh
  Ngày đăng: 15:10 11/01/2018
 • giao an phu t19
  Ngày đăng: 08:35 05/01/2018
 • T6
  Ngày đăng: 15:42 28/12/2017
 • T5
  Ngày đăng: 15:41 28/12/2017
 • T4
  Ngày đăng: 15:40 28/12/2017
 • T3
  Ngày đăng: 15:39 28/12/2017
 • GA T18
  Ngày đăng: 15:38 28/12/2017
 • KH T18
  Ngày đăng: 15:37 28/12/2017
 • T2
  Ngày đăng: 15:36 28/12/2017
 • t6 t16
  Ngày đăng: 09:02 25/12/2017
 • giáo án phụ tuần 17
  Ngày đăng: 08:40 25/12/2017
 • t5
  Ngày đăng: 09:45 15/12/2017
 • t4
  Ngày đăng: 09:44 15/12/2017
 • t 3
  Ngày đăng: 09:43 15/12/2017
 • thu 2
  Ngày đăng: 09:42 15/12/2017
 • GIAO AN TUAN
  Ngày đăng: 09:42 15/12/2017
 • kh t 16
  Ngày đăng: 09:41 15/12/2017
 • giáo án phụ tuần 15
  Ngày đăng: 13:12 07/12/2017
 • kh sửa t 14
  Ngày đăng: 15:25 01/12/2017
 • THU 6
  Ngày đăng: 12:05 01/12/2017
 • thu 5
  Ngày đăng: 12:04 01/12/2017
 • thu 4
  Ngày đăng: 12:03 01/12/2017
 • thu 3
  Ngày đăng: 12:02 01/12/2017
 • giao an tuan 14
  Ngày đăng: 12:00 01/12/2017
 • giao an phu t 13
  Ngày đăng: 21:54 23/11/2017
 • thứ 4
  Ngày đăng: 11:45 21/11/2017
 • t6
  Ngày đăng: 06:04 17/11/2017
 • t5
  Ngày đăng: 06:04 17/11/2017
 • t3
  Ngày đăng: 06:02 17/11/2017
 • t2
  Ngày đăng: 06:01 17/11/2017
 • Giáo án phụ tuần 11
  Ngày đăng: 14:57 08/11/2017
 • THU 5/ 9/11
  Ngày đăng: 12:51 06/11/2017
 • THU 4 / 8/11
  Ngày đăng: 12:49 06/11/2017
 • KH TUẦN 9
  Ngày đăng: 12:47 06/11/2017
 • thu 6 ngày 10
  Ngày đăng: 13:35 02/11/2017
 • thu 3 ngày 7/11
  Ngày đăng: 13:32 02/11/2017
 • thứ 2 ngày 6 / 11/
  Ngày đăng: 13:31 02/11/2017
 • kh tuần 10
  Ngày đăng: 13:23 02/11/2017
 • giáo án T2
  Ngày đăng: 15:27 27/10/2017
 • GIAO AN
  Ngày đăng: 15:22 27/10/2017
 • GIAO AN
  Ngày đăng: 15:21 27/10/2017
 • GIAO AN
  Ngày đăng: 15:20 27/10/2017
 • GIAO AN TUAN
  Ngày đăng: 15:17 27/10/2017
 • giáo án
  Ngày đăng: 13:57 26/10/2017
 • giáo án
  Ngày đăng: 13:24 18/09/2017
 • thu 6tuan 1 thang 9
  Ngày đăng: 10:29 18/09/2017
 • GIÁO ÁN THỨ 2
  Ngày đăng: 10:25 18/09/2017
 • HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9
  Ngày đăng: 10:24 18/09/2017
 • giáo án
  Ngày đăng: 16:47 06/09/2017
 • Kế hoạch chủ đề trường MN
  Ngày đăng: 16:19 06/09/2017
Thống kê