Công khai tài chính ngày 15/01/2024


Tổng số xuất ăn:  137        
Trong đó:  Trung tâm:  110 Dọc Mản:  27  
Tổng số tiền:  137 x 18000   =          2.466.000
Trung tâm:          1.980.000 Dọc Mản:              486.000
Thừa: 0; Thiếu:  0    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu