Công khai tài chính ngày 17/01/2024


Tổng số xuất ăn:  146        
Trong đó:  Trung tâm:  118 Dọc Mản:  28  
Tổng số tiền:  146 x 18000   =          2.628.000
Trung tâm:          2.124.000 Dọc Mản:              504.000
Thừa: 0; Thiếu:  0    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu