Công khai tài chính ngày 12/4/2021 

Tổng số xuất ăn: 168 Trong đó: Trung tâm: 142 Quảng Mản: 26 Tổng số tiền: 168 x 18500 = 3108000 Trung tâm: 2627000 Quảng Mản: 481000 Thừa: 0; Thiếu: 0

 

Công khai tài chính ngày 9/4/2021  

Công khai tài chính ngày 8/4/2021  

Công khai tài chính ngày 07/4/2021  

Công khai tài chính ngày 06/4/2021  

Thực đơn của bé tháng 4/2021  

Công khai tài chính ngày 05/4/2021  

Công khai tài chính ngày 02/4/2021  

Công khai tài chính ngày 01/4/2021  

Công khai tài chính ngày 31/3/2021  


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21