LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2021


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/TB-TrMNHAD Bình Khê, ngày 28 tháng 01 năm 2021
         
THÔNG BÁO
Lịch trực tết Nguyên đán cơ quan trường Mầm non Hoa Anh Đào năm 2021
   
 
   
          Thực hiện Thông báo số 69/TB-PGD&ĐT ngày 26/01/2021 ngày 26/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán cơ quan trường Mầm non Hoa Anh Đào năm 2021; Công văn số 152/UBND ngày 21 /01/2021 của UBND thị xã Đông Triều về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.
          Trường Mầm non Hoa Anh Đào thông báo lịch trực Tết của cơ quan trường Mầm non Hoa Anh Đào năm 2021 như sau:
 
STT Ngày trực Người trực Chức vụ Số điện thoại
1 Ngày 10/02/2021 ( ngày 29 Tết) Đ/c Vũ Thị Hiền Phó Hiệu trưởng 345047368
Đ/c Lưu Thị Mùi Nhân viên Y tế 397100369
2 Ngày 11/02/2021 ( ngày 30 Tết) Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng 932336909
Đ/c Phạm Thị Hiển Nhân viên Kế toán 339139561
3 Ngày 12/02/2021 ( ngày 01 Tết) Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng 932336909
Đ/c Phạm Thị Hiển Nhân viên Kế toán 339139561
4 Ngày 13/02/2021 ( ngày 02 Tết) Đ/c Vũ Thị Hiền Phó Hiệu trưởng 345047368
Đ/c Lưu Thị Mùi Nhân viên Y tế 397100369
5 Ngày 14/02/2021 ( ngày 03 Tết) Đ/c Vũ Thị Hiền Phó Hiệu trưởng 345047368
Đ/c Lưu Thị Mùi Nhân viên Y tế 397100369
6 Ngày 15/02/2021 ( ngày 04 Tết) Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng 932336909
Đ/c Phạm Thị Hiển Nhân viên Kế toán 339139561
7 Ngày 16/02/2021 ( ngày 05 Tết) Đ/c Vũ Thị Hiền Phó Hiệu trưởng 345047368
Đ/c Lưu Thị Mùi Nhân viên Y tế 397100369
Trường Mầm non Hoa Anh Đào thông báo lịch trực cơ quan Trường trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2021 để các cơ quan, đơn vị và cá nhân biết, liên hệ công việc./.
         
Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG
,- Phòng GD&ĐT (b/c)      
,- CB-GV, NV (t/h)      
      ( Đã ký)
         
      Nguyễn Thị Thu

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu