Thông báo lịch trực tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /TB-MNHAĐ

 

"V/v Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024"

          Bình Khê, ngày 05 tháng 02 năm 2024

          Thực hiện công văn số 159/PGD&ĐT ngày 01/02/2024 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

         Trường Mầm non Hoa Anh Đào thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngày 09/02/2024

(tức 30 Tết)

Vương Thị Thu Giang

Nguyễn Thúy Hà

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0937.119.555

0987.714.267

2

Ngày 10/02/2024

 (Ngày 01 Tết)

Nguyễn Thị Thu

Phạm Thị Hiển

Hiệu trưởng

Nhân viên

0932.336.909

0825.823.886

3

  Ngày 11/02/2024

(Ngày 02 Tết)

Vương Thị Thu Giang

Nguyễn Thúy Hà

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0937.119.555

0987.714.267

4

Ngày 12/02/2024 

(Ngày 03 Tết)

Nguyễn Thị Thu

Phạm Thị Hiển

Hiệu trưởng

Nhân viên

0932.336.909

0825.823.886

5

Ngày 13/02/2024 

 (Ngày 04 Tết)

Vương Thị Thu Giang

Nguyễn Thúy Hà

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0937.119.555

0987.714.267

              Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị giáo viên, nhân viên báo cho Lãnh đạo Nhà trường theo lịch được phân công trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng GD&ĐT; (b/c)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu