DANH SÁCH CB - GV - NV NĂM HỌC 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ -  GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  NHÀ TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2017-2018

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

 

NĂM VÀO NGÀNH

 

CHỨC VỤ

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Trần Thị Phương

12/02/1969

 09/1988

Hiệu trưởng

Đại học

0934348667

2

Trần Thị Kim Nhung

11/05/1981

01/09/2000

P.hiệu trưởng

Đại học

01699556167

3

Vũ Thị Hiền

11/11/1982

01/08/2000

P.hiệu trưởng

Đại học

0936257885

4

Nguyễn Thị Hiện

26/12/1972

01/08/1996

Giáo viên

Trung cấp

01662839703

5

Nguyễn Thị Tuyết

09/04/1969

01/08/1985

Giáo viên

Đại học

1697721319

6

Trần Thị Liên

25/04/1973

01/08/2000

Giáo viên

Cao đẳng

984589828

7

Nguyễn Thị Thu

16/07/1982

01/03/2005

Giáo viên

Đại học

979927670

8

Phùng Thị Cảnh

15/01/1987

01/10/2006

Giáo viên

Đại học

915135907

9

Phạm T.Phương Mai

01/05/1975

01/03/1993

Giáo viên

Đại học

 01229370769

10

Nguyễn Thị Hiền

19/05/1980

01/08/1996

Giáo viên

Đại học

 0976672647

11

Nguyễn Thị Oanh

06/08/1985

01/09/2008

Giáo viên

Đại học

986630410

12

Nguyễn T Thuý Điệp

30/11/1987

01/03/2009

Giáo viên

Đại học

01659984018

13

Nguyễn Thị Tâm

20/10/1982

01/04/2009

Giáo viên

Đại học

01632621160

14

Lê Thị Loan

02/12/1987

01/08/2009

Giáo viên

Đại học

1669209348

15

Trần Thị Đảm

18/02/1979

01/09/1996

Giáo viên

Đại học

974877509

16

Nguyễn Thị Thía

15/09/1983

01/09/2009

Giáo viên

Đại học

1664817022

17

Nguyễn Thị Hiền

17/06/1990

01/09/2009

Giáo viên

Đại học

1662839703

18

Ngô Thị Vóc

05/03/1979

01/08/2008

Kế toán

Đại học

0936726117

19

Nguyễn Thị Oanh

12/09/1993

01/09/2014

Giáo viên

Trung cấp

0969773138

20

Vũ Thị Huê

 10/10/1968

 01/08/1986

Giáo viên

Đại học

1652695350

21

Nguyễn Thị Thu Hòa

 05/10/1989

 11/2010

Giáo viên

Đại học

 0974631098

22

Mai Thị Bắc

 20/06/1977

 01/08/2010

Giáo viên

Cao đẳng

 01698093833

23

Phạm Thị Châm 

 23/11/1991

 01/10/2012

Giáo viên

Đại học

01697706678

24

Trần Thị Hường

1988

01/10/2013

Y tế

Cao đẳng

01688824566

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 
         

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Phương

 
             
               

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu