Danh sách CB, GV-NV năm học 2019 - 2020

Danh sách CB, GV - NV năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ -  GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  NHÀ TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2019 - 2020

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

 

NĂM VÀO NGÀNH

 

CHỨC VỤ

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

27/06/1981

 01/08/2013

Hiệu trưởng

Đại học

01226426009

2

Trần Thị Kim Nhung

11/05/1981

01/09/2000

P.hiệu trưởng

Đại học

0399556167

3

Vũ Thị Hiền

11/11/1982

01/08/2000

P.hiệu trưởng

Đại học

0936257885

4

Nguyễn Thị Hiện

26/12/1972

01/08/1996

Giáo viên

Trung cấp

0362839703

5

Nguyễn Thị Tuyết

09/04/1969

01/08/1985

Giáo viên

Đại học

0397721319

6

Trần Thị Liên

25/04/1973

01/08/2000

Giáo viên

Cao đẳng

984589828

7

Nguyễn Thị Thu

16/07/1982

01/03/2005

Giáo viên

Đại học

979927670

8

Phùng Thị Cảnh

15/01/1987

01/10/2006

Giáo viên

Đại học

915135907

9

Phạm T.Phương Mai

01/05/1975

01/03/1993

Giáo viên

Đại học

 0346450437

10

Nguyễn Thị Hiền

19/05/1980

01/08/1996

Giáo viên

Đại học

0963643610

11

Nguyễn Thị Oanh

06/08/1985

01/09/2008

Giáo viên

Đại học

0986630410

12

Nguyễn T Thuý Điệp

30/11/1987

01/03/2009

Giáo viên

Đại học

0338322022

13

Nguyễn Thị Tâm

20/10/1982

01/04/2009

Giáo viên

Đại học

0982790359

14

Lê Thị Loan

02/12/1987

01/08/2009

Giáo viên

Đại học

0987514757

15

Trần Thị Đảm

18/02/1979

01/09/1996

Giáo viên

Đại học

0779309518

16

Nguyễn Thị Thía

15/09/1983

01/09/2009

Giáo viên

Đại học

0364817022

17

Nguyễn Thị Hiền

17/06/1990

01/09/2009

Giáo viên

Đại học

0362839703

18

Nguyễn Thị Kim Oanh

12/09/1993

01/09/2014

Giáo viên

Trung cấp

0969773138

19

Vũ Thị Huê

 10/10/1968

 01/08/1986

Giáo viên

Đại học

0342345851

20

Nguyễn Thị Thu Hòa

 05/10/1989

 11/2010

Giáo viên

Đại học

 0974631098

21

Mai Thị Bắc

 20/06/1977

 01/08/2010

Giáo viên

Cao đẳng

 0398093833

22

Phạm Thị Châm 

 23/11/1991

 01/10/2012

Giáo viên

Đại học

0983334765

23

Lưu Thị Mùi

20/10/1984

10/04/2009

Y tế

Trung cấp

0397100369

24

Nguyễn Thị Hồng Duyên

15/04/1987

10/04/2009

NV KT- HC

Đại học

0906076882

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu