Thống kê chất lượng Chăm sóc giáo dục năm học 2018 - 2019


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CSGD NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS

 học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT

 Bình thường

SDD

nhẹ cân

SDD

thấp còi

Đạt

Chưa đạt

 

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

 

Cuối năm học

207

203

98

1

0.5

3

1.4

207

100

0

0

 

 

 

          Đông Triều , ngày 30 tháng 5 năm 2019
                        Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

                              Nguyễn Thị Thu Hằng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu